Zwemwaterlocaties Vlaanderen, toestand 01/04/2018

Metadata Downloaden

Lijst van alle Vlaamse zwemwateren met hun locatie.1. Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor:a) de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit;b) het beheer van de zwemwaterkwaliteit, enc) het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteitaan het publiek.2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de bescherming ende verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming vande gezondheid van de mens, aanvullend op Richtlijn2000/60/EG.3. Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewaterwaar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een grootaantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen nietpermanent verboden is of waarvoor geen permanent negatiefzwemadvies bestaat (hierna „zwemwater” te noemen). Zij isniet van toepassing op:a) zwembaden en gezondheidsbaden;b) ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruiktworden voor therapeutische doeleinden;c) kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en hetgrondwater gescheiden ingesloten wateren.


Toepassingsschaal
1:10000
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen