Beheergebieden akkervogelsoorten, Toestand 11/8/2017

OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk. Registreren kan via https://auth.vlaanderen.be/

Metadata Toevoegen aan winkelkar

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst voor akkervogels (grauwe gors, geelgors, veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart, ringmus en kievit) kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.Akkervogels zoals veldleeuwerik en patrijs gaan in Vlaanderen, net als in de rest van West-Europa, zeer sterk achteruit. Dat heeft te maken met veranderingen in het landbouwlandschap waardoor ze onvoldoende voedsel, broed- en schuilplaatsen vinden.In de beheergebieden soortenbescherming hebben maatregelen voor akkervogels de grootste meerwaarde aangezien er nog voldoende grote akkervogelpopulaties voorkomen. Door het voedselaanbod te verhogen en in extra nest- en schuilgelegenheid te voorzien, stijgen de overlevingskansen van de akkervogels. Het is belangrijk dat de maatregelen voldoende gespreid worden over het gebied.Ze worden opgedeeld in kerngebieden en zoekzones. Kerngebieden zijn gebieden met een actuele hoge aanwezigheid van akkervogels. Zoekzones zijn gebieden met een hoge potentie op de aanwezigheid van akkervogels. Binnen de kerngebieden wordt op basis van de populatiedichtheid aan akkervogels onderscheid gemaakt tussen prioritaire kerngebieden met de hoogste dichtheden, de 15.000 ha beste gebieden en de 25.000 ha beste gebieden, In de kerngebieden kan elke individuele landbouwer een beheerovereenkomst sluiten. In de resterende oppervlakte van het beheergebied, de zoekzones, kan dit alleen in het kader van een akkervogelproject.In de beheergebieden voor akkervogels kunnen beheerovereenkomsten voor de aanleg en onderhoud van een ‘gemengde grasstrook plus’ gesloten worden en overeenkomsten voor de teelt van een zaadleverend voedselgewas zoals tarwe of boekweit. Een ‘gemengde grasstrook plus’ is een kruidenrijke grasstrook die insecten aantrekt die als zomervoedsel dienen voor de akkervogels en hun jongen. Daarnaast biedt de grasstrook nestgelegenheid en het jaar rond schuilmogelijkheid. Door zaadleverend voedselgewas te laten staan tot in het voorjaar kunnen de akkervogels zich tijdens de winter voeden met granen. Bovendien zorgt het voedselgewas voor dekking op een moment dat veel akkers er kaal bij liggen. De landbouwer ontvangt ter compensatie vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding.Beheergebieden voor akkervogels maken deel uit van de beheergebieden voor soortenbescherming. De beheergebieden voor de beheerdoelstelling soortenbescherming worden afgebakend op voorstel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op basis van de recentst beschikbare monitoringsdata.


Versie
Toestand 11/08/2017
Toepassingsschaal
1:5000
Ruimtelijk schema
vector
Status
compleet

Documenten

Heeft volgende entiteit(en)

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen